Fairness is what justice really is versus Fairness by the time justice is done, … (cfr. below page).

De casus Liam Allan
 1. Liam Allan: een 19 jarige criminologie student (januari 2016) waarover geen twijfel – niet de minste twijfel – mogelijk was! is de template van de website (tweede item menubalk).
 2. Liam Allan is het schoolboekvoorbeeld van hoe men moeiteloos van iets die niet bestaat een justitie kwestie kan maken, om voor de sport iedereen – inclusief Justitie – voor de gek te houden.
 3. In een geest van verdwazing; als ‘the blind leading the blind’, trapt justitie in de valstrik!
The case of Liam Allan
 
 1. Liam Allan: a 19-year-old criminology student (January 2016) about whom there was no doubt – not the slightest doubt – is the template of the website (second item menu bar).
 2. Liam Allan is the textbook example of how one can effortlessly make a justice issue out of something that does not exist, in order to fool everyone – including Justice – for sport.
 3. In a spirit of bemusement; as ‘the blind leading the blind’, the Justice Department falls into the trap!
Liam Allan, a 22-year-old criminology student - falsely accused

Liam Allan, a criminology student

Bemerk

 • Niemand heeft Liam gevraagd of hij dit gedaan heeft, omdat men weet dat hij de persoon niet is die zoiets doet, zoals hij uitlegt in de BBC video’s op deze website.
 • Zijn moeder zegt in deze BBC video’s: ik vroeg me af of ik mijn zoon zag als een roos door een gekleurd glas.
 • Op de zittingen voor de rechtbank waren er tot 15 personen aanwezig om Liam te steunen (ze hadden zelfs een week vrijaf genomen). Voor de tegenpartij niemand, enzovoort, enzovoort … 
 • De casus is de eenvoud zelve. Een gebrek aan middelen kan niet de reden zijn, waartoe Liam de redenen opsomt, eveneens zijn twijfel nopens wat er gebeurd is nopens de dvd! (‘disclosure of information’ zoals dit officieel noemt).
 • Een mogelijkheid om in beroep te gaan was er zelfs niet, zoals de procureur in de video 4 in de eerste 4 minuten uitlegt: waar is de dvd? … 
 • Het toeval heeft gespeeld op het allerlaatste moment dat het die procureur is, Jerry Hayes, die invalt en het tij doet keren.
 • Zelfs als er helemaal niets ten laste is of schuld, wordt het bij justitie soms: ‘erop of eronder’. Dit is gewoon absurd.
 • Het kan iedereen overkomen.
 • Zijn vernoemde acht gegevens niet iets die de wenkbrouwen doen fronsen?
  Je kunt immers een mens niet afschilderen als een persoon die hij overduidelijk niet is!
  In zo’n situatie heb je toch de niet te ontwijken basisvraag: “Is er iets onduidelijk?”
 • Desbetreffend: ‘Prosecuting barrister Jerry Hayes says the case against Liam Allan came very close to being a miscarriage of justice‘.
 • Dit is een ondenkbaar drama, met de overduidelijke gegevens in het dossier had het nooit tot vervolging en een rechtzaak mogen kunnen komen.
Notice
 
 1. Nobody has asked Liam if he did this, because they know he is not the person to do such a thing, as he explains in the BBC videos on this website.
 2. His mother says in these BBC videos: I wondered if I saw my son like a rose through a tinted glass.
 3. At the court hearings there were up to 15 people present to support Liam (they had even taken a week off). No one for the other side, and so on and so forth …
 4. The case is simplicity itself. A lack of resources cannot be the reason, for which Liam lists the reasons, nor his doubts about what happened to the DVD! (‘disclosure of information’ as it is officially called).
 5. There was not even a possibility to appeal, as the prosecutor explains in the video 4 in the first 4 minutes: where is the DVD? …
 6. The coincidence is that at the very last moment it is that prosecutor, Jerry Hayes, who steps in and turns the tide.
 7. Even if there is no charge or guilt at all, sometimes in the justice system it is ‘make or break’. This is just absurd.
 8. It could happen to anyone.
 9. Are these not eight pieces of data that raise eyebrows?
  After all, you cannot portray a person as something he clearly is not!
  In such a situation, you have the unavoidable basic question: “Is there anything unclear?”
 10. Relevant ‘Prosecuting barrister Jerry Hayes says the case against Liam Allan came very close to being a miscarriage of justice‘.
 11. This is an unthinkable tragedy, all the more so because of the obvious data in the file, it should never have been possible to prosecute Liam and bring him to justice.
Prosecutor Jerry Hayes: “It’s just sheer incompetence.”
This is ‘The End of Normal’.
Justice and reality come face to face! 
Vrouwe Justitia met de blinddoek, de weegschaal en het zwaard; Mozes met de stenen tafelen

Lady Justice with the blindfold, the scales and the sword; Moses with the stone tablets

The way justice is unfortunately used with Liam Allan is applicable to: 

Micheal Morton

Ricky Jakson

Anthony Ray Hinton

Brian Banks

Ryan Ferguson

and so on …

explained in the website.

25 years Innocent behind bars

39 years Innocent behind bars

30 years Innocent behind bars

6 years Innocent behind bars

10 years Innocent behind bars

The template is a part that exists within the justice system
– a type of justice – a justice gap – 
where one can do what a person of conscience cannot do… 

Het patroon is een onderdeel die bestaat binnen justitie
– een soort justitie – een justitie leemte –
waar men kan doen wat een mens met een geweten niet kan doen …

 

 

The law has been carried out wrongly.
There was obstruction to the course of justice.

(= preventing the law being put into action).

The Double-Edged Sword of the Justice System.
It can harm the innocent.
The final nail in the coffin.

Wrong or careless use of justice.   Het verkeerd of onzorgvuldig gebruik van justitie.

They are victims of a miscarriage of justice
(= when the law has been carried out wrongly).

Rowing harder doesn’t help if the boat
is headed in the wrong direction.

KENICHI OHMAE

Fairness? The time it takes to deliver justice, injustice has usually permanently damaged the most essential thing to remember.

 
 
 
 
 
 

Multi-layered means here destructive justice versus Justice is truth in action.