Dictionary

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 2015

 

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal


Axioma
(het ‘s)
onbewezen maar als grondslag aanvaarde stelling, ≈ grondregel, grondstelling
a bij uitbreiding onomstotelijke waarheid: iets als een axioma aannemen
b wiskunde kenmerkende eigenschap van de beschouwde structuur °1654 Lat

Een paradox is een uitspraak die niet overeenstemt met de gangbare mening.

A statement that seems to contradict itself, but reveals a deeper truth through its contradiction. Examples: where there is no law, there is no freedom (John Locke) Cowards die many times before their deaths (Shakespeare’s Julius Caesar) And all men kill the thing they love. (Oscar Wilde s Ballad of Reading Gaol )

A paradox is a figure of speech in which a statement appears to contradict itself. A paradox

 Paradox a figure of speech in which a statement appears to contradict itself.
A paradox “is mostly used for expressing astonishment or disbelief at something unusual or unexpected”.

 

Paradox Definition. The term Paradox is from the Greek word. It means contrary to expectations, existing belief or perceived opinion. It is a statement that appears to be self-contradictory or silly but may include a latent truth.

It means contrary to expectations, existing belief or perceived opinion. It is a statement that appears to be self-contradictory or silly but may include a latent truth.

 

Paradox (de m -en)

1 uitspraak die niet overeenstemt met de gangbare mening
a bij uitbreiding schijnbare tegenstrijdigheid,
stelling of uitspraak die schijnbaar ongerijmd is, maar bij nader onderzoek waar blijkt te zijn

(bv. ‘niets hebben en toch alles bezittend’, 2 Kor. 6:10):

De paradox is de leugen op zijn bevalligst gekleed. Ferdinand Borderwijk;
In het algemeen zal een paradox, eenmaal begrepen, ophouden paradox te zijn. Gerit Krol;

Natuurkunde: de hydrostatische paradox, de stelling dat de drukking van een vloeistofkolom op de bodem van een vat niet afhangt van het volume, maar alleen van de hoogte en van de grootte van de bodem
b Wiskunde: stelling waarvan de bevestiging zowel als de ontkenning tot een tegenspraak leidt

°1634 Fr paradox Gr paradoxos [tegen de verwachting ingaand]

2 Paradox bn. wat als een paradox klinkt, ≈ vreemd, gezocht.

Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. Deze tegenstrijdigheid lijkt in eerste instantie in te gaan tegen het gevoel van iemands logica, verwachting of intuïtie en soms berust deze op een denkfout.

Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid.
Deze tegenstrijdigheid lijkt in eerste instantie in te gaan tegen het gevoel van iemands logica,
verwachting of intuïtie en soms berust deze op een denkfout.

Ongerijmd
in strijd met het gezond verstand, ≈ dwaas, inept, zot: dat is ongerijmd;
men kan hem de ongerijmdste leugens wijsmaken,
Wiskunde, logica.
Bewijs uit het ongerijmde waardoor men laat zien dat de ontkenning van het gestelde tot een ongerijmdheid leidt.

 

Ongerijmdheid (de v)
1 het ongerijmd zijn, dwaasheid (1) 2 dwaasheid (2) ongerijmdheden uitkramen

 

Ambivalent (bn) 
tegelijkertijd twee verschillende, bep. positieve en negatieve, waarden hebben, tweeslachtig, tegenstrijdig: ambivalente gevoelens ° 1926-1950, gevormd van Lat. Ambo [beide] + valens [waardig]

 

Ambivalentie (de v)
1 het tegelijkertijd of na elkaar aanwezig zijn van tegengestelde waarden, tweeslachtigheid, dualisme, tegenstrijdigheid
2 psychologie het gelijkertijd aanwezig zijn en tot uiting komen van tegengestelde strevingen …

Gewetensnood (de m)
hachelijke situatie waardoor men in morele twijfel verkeert,
≈ gewentensconflict, gewetensprobleem

Back to menu

In Latin… The root meaning of conscience is with knowledge. Therefore, conscience refers to an action based on knowledge, or judgment.

Therefore, conscience refers to an action based on knowledge, or judgment.

Het geweten (het; -s)
1 innerlijk besef van goed en kwaad, de gezamenlijke al of niet bewuste voorstellingen en begrippen, waarnaar de mens de zedelijke waarde van eigen handelen beoordeelt, het bewustzijn van plicht, in zoverre het zich zelfs tegenover natuurlijke wensen en begeerten stelt, = consciëntie (1):

Zwakken kunnen zich de luxe van een geweten niet permitteren. W.F. Hermans; uitdrukking zijn geweten wakker schudden zijn geweten laten spreken; de stem van het geweten volgen; een goed een kwaad geweten hebben een gevoel van schuldeloosheid resp. van schuld:

Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen Godfried Bosmans;
spreekwoord een goed geweten is een zacht oorkussen wie de deugdzaamheid is, kan rustig slapen;
iets op zijn geweten hebben de last van een schuld dragen, van iets de schuld hebben, iets misdreven hebben;
iemand zonder geweten iemand die gewetenloos handelt, geen wroeging kent;
uitdrukking Een ruim geweten hebben, een rekbaar geweten hebben het zo nauw niet nemen, niet strikt eerlijk zijn;

uitdrukking hij heeft een geweten zo groot als een hooischuur, door zijn geweten kan wel een koets met vier paarden rondrijden hij neemt het moreel niet zo nauw;

uitdrukking Tussen beurs en geweten geplaatst zijn tussen eigenbelang en strikte eerlijkheid moeten kiezen (bv. Bij het doen van opgaven voor de belasting); vrijheid van geweten vrijheid van overtuiging, naar plicht en geweten handelen volgens zijn beste overtuiging; naar eer en geweten volkomen oprecht;

iets niet met zijn geweten overeen kunnen brengen bij overweging bevinden dat men het met een gerust geweten niet kan doen;

BE in geweten leenvertaling van Fr en conscience in gemoede
2 fig. iem. die in een groep, in een beweging of voor een individu als morele leidsman optreedt
1588 Du Gewissen; van ge-+weten [letterlijk samen weten], vertalende ontlening aan Lat. Conscientia.

Back to menu

Types of Consciences

A correct conscience tells us when something is a good choice or a bad choice and that this decision is in agreement with what that thing actually is according to the objective law.

Scrupulous conscience - one that for little or no reason judges an act to be morally evil when it is not. Perplexed conscience - judges wrongly that sin is committed both in the performance or omission of an act. Lax conscience - judges on insufficient ground that there is no sin in fact. Pharisaical conscience - minimizes grave sin but maximizes small ones.

Scrupulous conscience – one that for little or no reason judges an act to be morally evil when it is not. Perplexed conscience – judges wrongly that sin is committed both in the performance or omission of an act. Lax conscience – judges on insufficient ground that there is no sin in fact. Pharisaical conscience – minimizes grave sin but maximizes small ones.

The moral universe

Desmond Tutu. This is a moral universe, which means that despite all the evidence that seems to be to the contrary, there is no way that evil and injustice and oppression and lies can have the last word.

Moral
adjective UK

B2 relating to the standards of good or bad behaviour, fairness, honesty, etc. that each person believes in, rather than to laws:

It’s her moral obligation to tell the police what she knows.
It is not part of a novelist’s job to make a moral judgment.
She was the only politician to condemn the proposed law on moral grounds (= for moral reasons).
The Democrats are attempting to capture the moral high ground (= are trying to appear more honest and good than the other political parties).
Compare
amoral
immoral

C1 behaving in ways considered by most people to be correct and honest:

She’s a very moral woman.
Oh, stop being so moral!
Is TV responsible for weakening people’s moral fibre (= ability to behave well and honestly and work hard)?

More examples

My moral duty as Secretary-General of the United Nations is to do everything possible to avoid war.
My grandmother, as usual, lamented the decline in moral standards in today’s society.
He has very strong moral convictions.
How on earth can you say that? Do you have no moral values?
There is a very moral tone to this book.
Thesaurus: synonyms and related words

moral
noun UK /ˈmɒr.əl/ US /ˈmɔːr.əl/
moral noun (STANDARDS)
morals C2 [ plural ]

standards for good or bad character and behaviour:

public/private morals
old-fashioned disapproving a person of loose morals (= whose character or sexual behaviour is considered unacceptable)
Thesaurus: synonyms and related words

moral noun (MESSAGE)

[ C ] The moral of a story, event, or experience is the message that you understand from it about how you should or should not behave:

And the moral of the story is that honesty is always the best policy.

Examples of “moral universe”

These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors.

 • There is considerable harmony in the moral universe.
  From Cambridge English Corpus
 • In other words, popular consensus, or a shared moral universe, may be something of a red herring.
  From Cambridge English Corpus
 • It seems that the current diversity of claims and argument regarding the ‘ proper ‘ contract between age groups belies any argument that we are participants in a shared moral universe.
  From Cambridge English Corpus
 • The first cluster, comprising what can be called “constituting principles” (principles 1-3), sets down the fundamental organizational features of the cosmopolitan moral universe.
  From Cambridge English Corpus
 • First, one sees that the debate takes place in a moral universe where work appears as a central value and begging is strongly condemned.
  From Cambridge English Corpus
 • The moral universe in which such evil is unhindered and unpunished, in which wickedness not only prospers but is indulged with impunity, may seem radically out of joint.
  From Cambridge English Corpus
 • At the same time, the dust itself is an icon of the indexical effects it has; that is, the moral universe comes to resemble the material universe.
  From Cambridge English Corpus
 • We are equals, and respecting this requires that we participate as equals in the decision-making process that orders much of our moral universe.
  From Cambridge English Corpus
 • Skill (nominal or real) in the material world of production leads pari passu to authority and respectability in the moral universe.
  From Cambridge English Corpus
 • Our obligations to service personnel and their dependants do not exist in some separate moral universe: they are part of the same equation.
  From the Hansard archive
 • Ministers frequently bemoan the falling standards of general morality, as if we all lived in a moral universe of free choice.
  From the Hansard archive
 • Not long, because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.
  From Wikipedia
 • He said that the arc of moral universe is long, but it bends towards justice…
  From Wikipedia
 • Geralt lives in an ambiguous moral universe, yet manages to maintain his own coherent code of ethics.
  From Wikipedia
 • It implies that people dwell in a moral universe, a universe that is kept ordained by mores, good actions, thus moral retribution is in fact a cosmic retribution.
  From Wikipedia
 • Arguably, immanent justice is a form of moral reasoning, and an aspect of the notion of a moral universe in which our actions are deemed to have consequences.

Dogma

1 dokein in het Grieks, betekent vastomlijnd, een aan geen beredenering meer blootstaand geloofsartikel. De kerk heeft verklaard dat het door God geopenbaard is, dus dat het een kerkelijk vastgesteld leerstuk is.

In de rooms-katholieke kerk is het dogma een noodzakelijke voorwaarde om redelijk te kunnen geloven. De kerk kent een sterke ontwikkeling van het dogma, hoewel deze zuiver verklarend is: de betekenis wordt duidelijker, de formulering scherper. De ontkenning van een dogma wordt ketterij genoemd. Echter, de persoon die het dogma van de kerk niet aanvaardt, geldt alleen als ketter wanneer vaststaat dat hij die waarheid tegen beter weten in, pertinent blijft ontkennen. Het protestantisme had van meet af aan een andere verhouding tegenover het dogma: formeel, voor zover in de rooms-katholieke kerk het gezag van de kerk voorgaat.

“Dogma’s zijn tijdgebonden verwoordingen van een Waarheid die woordloos en tijdloos is” Gerard Reve; het dogma der pauselijke onfeilbaarheid leer dat de paus in zaken van geloof en zeden voor de hele kerk bindende uitspraken kan doen.

2 geheel van geloofsartikelen, geloofsleer: een calvinistische dogma; spr. Het dogma regeert het blind geloof regeert, er wordt niet onderzocht of verkondigde stellingen waar zijn.

3 bij uitbreiding vastomlijnd, aan geen beredering meer onderworpen leerstelling op niet-religieus gebied: politieke, economische dogma’s 1804, Gr.

Voor de protestanten is het dogma dat van de Bijbel en daarin dat van Gods geest; materieel, in zoverre voor de rooms-katholieke kerk het dogma onfeilbaar is in verband met de kerkleer. Deze is dat voor de protestant niet. Vandaar dat onder de protestanten het dogma verschillend wordt opgevat en gewaardeerd.

A metaphor is when we use the word for one thing to describe the characteristics of another.
For example, if we say

‘This city is a jungle’we mean that the city is a wild and dangerous place.

1 The Short History of English Dictionaries

 

6 nov. 2019

In this video, I explain the history of English Dictionaries, how dictionaries were created, when English dictionaries started becoming massive successes, and how the ideas of a few American lexicographers became America’s standard dictionary and the official dictionary of the Scripps National Spelling Bee. For your convenience, I am giving you the links to directly buy the dictionaries featured in this video. 
 
Please check it out: For USA: Merriam Webster’s Primary 
 
Merriam Webster’s Elementary 
Merriam Webster’s Intermediate Dictionary: https://amzn.to/371YKEm Merriam Webster’s Collegiate Dictionary: https://amzn.to/2XcBr69 Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged (the big dictionary): https://amzn.to/2CGlWdu Merriam Webster’s Visual Dictionary: https://amzn.to/2KlxV4d

2 English File Advanced – Revise and Check 1&2 – Short Film: The History of English

 

24 mei 2020

3 Animal Concerto Prank

 
 

30 mei 2011

 

If you like to see kids prank adults, check out the Just Kidding Prank channel:

 
Mini Mozart kid trained a bunch of birds to sing classical music. The little musical genius boy conducts the birds to perform in their cages for prank victims passing by. Then he walks off like a boss.
 
A presentation of JustForLaughsTV, the official Just For Laughs Gags YouTube channel. Home of the funniest, greatest, most amazing, most hilarious, win filled, comedy galore, hidden camera pranks in the world!